ENG
TH
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let's talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 16th Annual International Mental Health Conference "Depression : Let's talk" 2nd-4th August 2017 Miracle Grand Convention Hotel
WELCOME TO THE ANNUAL INTERNATIONAL MENTAL HEALTH CONFERENCE

 

 

กำหนดการการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 >> Download << Final 25/7/2017

สูจิบัตรการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่  16  และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14  ประจำปี 2560 >> Download <<

แผ่นพับ งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 (ไทย) >>>> Download <<<<

แผ่นพับ งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Eng) >>>> Download <<<<

 

คำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ แบบภายนอก >> Download <<
แบบแสดงความจำนงแนบภายนอก >> Download <<
หนังสือขอเชิญประชุมและส่งผลงานนำเสนอวิชาการนานาชาติ >> Download <<

หนังสือเชิญประชุม/โครงการ >> Download <<

ใบจองห้องพัก (มีรถรับ-ส่ง) >> Download <<

ใบลงทะเบียน >> Download <<

ใบชำระเงิน >> Download <<

Newsletter

 

Newsletter ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560

Newsletter ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560

Newsletter ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560