ENG
TH
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 17th Annual International Mental Health Conference "Mental Health in the Workplace" 1st-3rd August 2018 Miracle Grand Convention Hotel
WELCOME TO THE ANNUAL INTERNATIONAL MENTAL HEALTH CONFERENCE

 

(ร่าง) กำหนดการการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 >> Download <<

โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 >> Download <<

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 >> Download <<

แบบฟอร์มจองห้องพัก งานประชุมวิชาการนานาชาติ >>>Download<<< 

หนังสือเชิญส่งผลงานวิชาการ >>>Download<<<

คำแนะนำในการส่งผลงานวิชากาาร >>>Download<<<

แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ >>>Download<<<

แจ้งผลการคัดเลือกผลงานนำเสนอวิชาการ >>>Download<<<

ใบแจ้งการชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย >> Download <<

วิธีการชำระเงินผ่าน ระบบ NetBank ธนาคารกรุงไทย >> Download <<

วิธีการชำระเงินผ่าน ระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย >> Download <<

Newsletter

 

Newsletter ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560

Newsletter ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560

Newsletter ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560