ENG
TH
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 17th Annual International Mental Health Conference "Mental Health in the Workplace" 1st-3rd August 2018 Miracle Grand Convention Hotel
ข้อมูลการประชุม : การส่งผลงาน : ส่งผลงาน ปี 61

หนังสือเชิญส่งผลงานวิชาการ >>>Download<<<

คำแนะนำในการส่งผลงานวิชากาาร >>>Download<<<

แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ >>>Download<<<

แจ้งผลการคัดเลือกผลงานนำเสนอวิชาการ >>>Download<<<

 

File Name : แจ้งผลการคัดเลือกผลงานนำเสนอวิชาการ.zip
File size :2.38 MB
File Name : หนังสือเชิญส่งผลงานวิชาการ.pdf
File size :2.37 MB
File Name : คำแนะนำในการส่งผลงานวิชากาาร.pdf
File size :293.96 KB
File Name : แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ.pdf
File size :296.27 KB
Page View : 666
Newsletter

 

Newsletter สุขใจ วัยทำงาน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

Newsletter สุขใจ วัยทำงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

Newsletter สุขใจ วัยทำงาน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

QR CODE สำหรับดาวน์โหลด proceeding ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ