ENG
TH
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 17th Annual International Mental Health Conference "Mental Health in the Workplace" 1st-3rd August 2018 Miracle Grand Convention Hotel
ข้อมูลการประชุม : เอกสารประกอบการประชุม : ปี 2561
by Prof. Patrick Bordeaux, Diplomat of the American Board of Addiction Medicine, Clinical Professor of Psychiatry, Department of Child & Adolescent Psychiatry, University Laval, Canada
03 Aug 2018 09:57
ผู้ดำเนินการอภิปราย: น.ส.นันทาวดี วรวสุวัส ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 วิทยากร: 1. นพ.เดชา แซ่หลี รพ.เทพา จ.สงขลา 2. นพ.วชิระ บถพิบูลย์ สสจ.นครราชสีมา 3. นพ.จุมพล สมประสงค์ รพ.พหลพลพยุหเสนา 4. พญ.เนตรนภา ภมะราภา รพ.อุตรดิตถ์ 5. นางทองใส เอ่นหยอง รพ.สต.ยางคำ จ.ขอนแก่น 6. นายพิไชยรัช ไชยอัครกัลป์ สสอ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
03 Aug 2018 09:31
ผู้ดำเนินการอภิปราย: พญ.วิชชุดา จันทราษฎร์ ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์ วิทยากร: 1. นพ.อภิชาติ แสงสิน 2. น.ส.สาลิกา โค้วบุญงาม 3. น.ส.ลัดดา จีระกุล 4. น.ส.กรรณิกา เขื่อนนิล ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์
03 Aug 2018 09:06
ประธาน: พญ.เบญจพร ปัญญายง ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รองประธาน: ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี รพจ.สงขลาราชนครินทร์ วิทยากร: 1.เราจะก้าวข้าม ความกลัว ความเจ็บปวด ฝันร้ายที่ยังอยู่กับตัวเราได้อย่างไร โดย นายชาติชาย ไทยกล้า สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า 2. ความสุขจากการทำงาน@ชายแดนใต้ โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 3. ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเป็นสุข โดย นายชลธร บุญศรี วิทยากรอิสระ
03 Aug 2018 08:59
by Prof. Kathryn Norsworthy, Rollins College Graduate Studies in Counseling Winter Park, Florida, USA.
31 Jul 2018 15:41
by Prof Kim Yoshiharu, Japan
31 Jul 2018 15:39
โดย วิทยากรจากบริษัทมิตรผล จำกัด
31 Jul 2018 15:42
by Prof. Mohan Isaac. Clinical Professor of Psychiatry and Consultant Psychiatrist, University of Western Australia.
31 Jul 2018 15:42
ประธาน: นพ.นพดล วาณิชฤดี ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รองประธาน: พญ.ฐิติมา สงวนพิชัย ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วิทยากร: 1. Perceptions and reality testing ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 2. Disturbance of perceptions & neuropathology นพ.วีรพล อุณหรัศมี ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
31 Jul 2018 15:50
ผู้ดำเนินการอภิปราย: นายเศรษฐพงศ์ บุญหมั่น รพจ.สระแก้วราชนครินทร์ วิทยากร: 1. พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล รพจ.สระแก้วราชนครินทร์ 2. อ.ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 3. รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
31 Jul 2018 15:49
Chair:Dr. Nattakorn Jampathong, Thailand Co-Chair:
31 Jul 2018 15:41
ประธาน: พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ส.ราชานุกูล รองประธาน: นางจินตนา มงคลพิทักษ์สุข ส.ราชานุกูล วิทยากร: 1. กระบวนการเตรียม ความพร้อมเด็กพิเศษสู่โลกการทำงานของสถาบันราชานุกูล โดย น.ส.ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว ส.ราชานุกูล 2. กระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชสู่โลกการทำงานของโรงพยาบาลสวนปรุง โดย น.ส.เจริญพร กิจชนะพานิชย์ รพ.สวนปรุง 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสถานประกอบการในการดูแลเด็กพิเศษ โดย นายคำรณ เทียมเกิด สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย 4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ปกครองและเด็กพิเศษในการทำงานกับสถานประกอบการ โดย นางลำภู ฉลาด น.ส.ศิริลักษณ์ ฉลาด
31 Jul 2018 15:52
ประธาน: นพ.นพดล วาณิชฤดี ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รองประธาน: พญ.ฐิติมา สงวนพิชัย ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วิทยากร: รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
31 Jul 2018 15:50
ประธาน: นพ.ประภาส อุครานันท์ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รองประธาน: พันตรีหญิงนุสรา วรภัทราทร กองทัพบก วิทยากร: 1. สาเหตุและการจัดการซึมเศร้าจากการทำงาน ภัยเงียบที่รุกรานผลผลิตของประเทศ โดย นพ.ประภาส อุครานันท์ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 2. สมดุลในชีวิต สุขไร้เศร้า เพราะเราร่วมใจ โดย พันเอกวันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 3. โลกการทำงานที่สร้างสรรค์ และสวรรค์แห่งความสุข โดย อ. อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ บริษัทเดอะนิวยู
31 Jul 2018 15:44
Newsletter

 

Newsletter สุขใจ วัยทำงาน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

Newsletter สุขใจ วัยทำงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

Newsletter สุขใจ วัยทำงาน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

QR CODE สำหรับดาวน์โหลด proceeding ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ